Публикувай ОБЯВА
 • Потребители: 343760

Общи условия

1.Общи понятия

 • Позвънете ООД  e дружество, предлагащо услуги в областта на издателската дейност. Позвънете ООД е регистрирано в Търговския регистър със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. "Сливница" № 70, ет. 3. Настоящите ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ уреждат отношенията между Позвънете ООД и всяко лице (юридическо или физическо), което посещава интернет страниците на Позвънете ООД  (наричано по-долу потребител), във връзка с ползване на информация и услуги, предоставяни чрез интернет страницата, собственост на Позвънете ООД
 • С преминаването през който и да е линк (хипервръзка) на страницата, потребителят декларира, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ. Те могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на потребителите. Позвънете ООД не носи отговорност, ако потребителят не е прочел последния вариант на настоящите ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ.

2.Задължения на ПОТРЕБИТЕЛЯ

 • При използване услугите на страницата на Позвънете ООД  потребителят се задължава да спазва настоящите ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ;
 • да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование лични данни);
 • да внася при нужда промени в тези лични данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност;
 • потребителят получава желаните от него потребителско име и парола, след като завърши процеса на регистрация, а заедно с това получава достъп до услугите, изискващи такава;
 • потребителят се задължава да не ползва тази страница в смисъл да предава, разпространява, запазва или унищожава материалите по начин, с който се нарушават или не се зачитат основни човешки и публични права;
 • да не публикува материали, които са с дискриминационен характер, или с които се нарушава поверителността или правата на трети лица;
 • да не разпространява информация, която е под закрилата на авторското право, която нарушава права върху интелектуална собственост, която е неприлична, клеветническа, заплашителна, нападателна, оскърбителна, омразна или объркваща за други потребители или за всяка друга личност, да разпространява снимки със сексуално съдържание или изявление;
 • потребителят е отговорен за поддържане на конфиденциалността на полученото потребителско име и парола и е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът до които се извършва с неговото потребителско име и парола;
 • потребителят се съгласява да уведоми незабавно за всяко неоторизирано използване на потребителското си име и парола, или за всяко друго нарушаване на сигурността, както и да прекратява достъпа до услугите (Изход от системата) в края на всяка сесия след използването им;
 • в случай на загубване (забравяне) на паролата, Позвънете ООД ще генерира автоматично нова на регистрираната от потребителя електронна поща;
 • Позвънете ООД не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка;
 • приемайки настоящите ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ, регистрираните потребители се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от Позвънете ООД по електронен път в случай на поискана доставка на стока или услуга и при необходимост от помощ от служител на Позвънете ООД.


3. Права и задължения на Позвънете ООД

 • да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява създадените потребителски имена и пароли или друга персонална информация, предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на действащите нормативни разпоредби;
 • Позвънете ООД си запазва правото да използва IP адресите на потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури, или за да се спазят настоящите ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ;
 • Позвънете ООД има право да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставените услуги, ако потребителят с действията си накърнява доброто име на Позвънете ООД, използва текстове с нецензурно или обидно съдържание, прокламира и разпространява религиозни, верски и/или политически идеи, при установена некоректност на данните, представени от потребителя, нарушава действащото законодателство в Република България, международните актове или застрашава работоспособността на програмните и технически средства, чрез които се предоставят услугите;
 • В случай, че са налице неправомерни действия по тази точка, Позвънете ООД има право да използва всички технологични и законови мерки за откриване на нарушителите и осведомяване на компетентните органи.
 • В случай на неправомерни действия по предходната точка от настоящите правила и при поискване от компетентните органи по реда, предвиден в действащите нормативни разпоредби на Република България, Позвънете ООД има правото да предоставя цялата налична информация за действията и самоличността на потребителя.
 • ВАЖНО:
  Фирмите за недвижими имоти и лицата извършващи посредническа дейност нямат право да подават обяви за имоти, използвайки фирмен профил или профил на частно лице. Обяви за недвижима собственост могат да се подават от посредници, единствено от профил на АГЕНЦИЯ. При установяване на нередност или злоупотреба с публикуването на фирмени обяви от името на частно лице, администраторите на сайта имат правото да премахнат некоректните оферти без изрично предупреждения на потребителя.


4. Отговорност за информацията
Позвънете ООД не носи отговорност в следните случаи:

 • при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други оператори в интернет или на телекомуникационните връзки в и/или извън страната, потребител не може да ползва частично или напълно възможностите на предоставените услуги;
 • при загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на потребителя, в резултат от ползване на услугите от негова страна, както и за невъзможността да се ползват услугите;
 • за неспособност на потребителя да ползва всяка една отделна услуга;
 • при претенции от трети лица срещу потребителя, свързани с ползването на услугите.

5. Други

 • Позвънете ООД има право да променя технологията и дизайна на предоставяните услуги без предварително известяване.
 • Позвънете ООД си запазва правото да изпраща на своите потребители системни съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.
 • Относно съдържанието на всички реклами, фигуриращи в страницата, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.
 • Позвънете ООД си запазва правото да изтрие създадено от потребителя потребителско име, ако последното не бъде използвано в продължение на 3 месеца и няма активни услуги.