Публикувай ОБЯВА
 • Потребители: 365364

Общи условия

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. ОБЩИ ПОНЯТИЯ

- Позвънете ООД e дружество, предлагащо услуги в областта на издателската дейност. Позвънете ООД е регистрирано в Търговския регистър със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. "Сливница" № 70, ет. 3. Настоящите ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ уреждат отношенията между Позвънете ООД и всяко лице (юридическо или физическо), което посещава интернет страниците на Позвънете ООД – pozvanete.bg (наричано по-долу ПОТРЕБИТЕЛ), във връзка с ползване на информация и услуги, предоставяни чрез интернет страницата, собственост на Позвънете ООД. За краткост в останалата част от документа интернет страницата pozvanete.bg ще бъде наричана САЙТ.

- С преминаването през, който и да е линк (хипервръзка) на страницата, потребителят декларира, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ. Те могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на потребителите. Позвънете ООД не носи отговорност, ако потребителят не е прочел последния вариант на настоящите ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ.

 2. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

- При използване услугите на страницата на Позвънете ООД  потребителят се задължава да спазва настоящите ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ;

- да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма

- да внася при нужда промени в тези лични данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност;

- потребителят получава желаните от него потребителско име и парола, след като завърши процеса на регистрация, а заедно с това получава достъп до услугите, изискващи такава;

- потребителят се задължава да не ползва тази страница в смисъл да предава, разпространява, запазва или унищожава материалите по начин, с който се нарушават или не се зачитат основни човешки и публични права;

- да не публикува материали, които са с дискриминационен характер, или с които се нарушава поверителността или правата на трети лица;

- да не публикува обяви за продажба на тютюневи изделия, алкохол, прекурсори, медикаменти с контролен режим, наркотични вещества и всякакви други вещества, използвани като техни заместители, опасни вещества, а също така стоки без необходимия сертификат, съответстващ на нормите на ЕС. В тези случаи Администраторът на сайта си запазва правото да премахва тези обяви, без предварително да информира потребителя, който ги е публикувал;

- да не разпространява информация, която е под закрилата на авторското право, която нарушава права върху интелектуална собственост, която е неприлична, клеветническа, заплашителна, нападателна, оскърбителна, омразна или объркваща за други потребители или за всяка друга личност, да разпространява снимки със сексуално съдържание или изявление;

- да не публикува обяви, свързани с продажбата на магистърски и бакалавърски теми, дипломни работи, есета и други реферати и доклади от подобен вид, както и услуги свързани с писането на такива работи.

- потребителят е отговорен за поддържане на конфиденциалността на полученото потребителско име и парола, и е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът до които се извършва с неговото потребителско име и парола;

- потребителят се съгласява да уведоми незабавно за всяко неоторизирано използване на потребителското му име и парола, или за всяко друго нарушаване на сигурността, както и да прекратява достъпа до услугите (Изход от системата) в края на всяка сесия след използването им;

- в случай на загубване/забравяне на паролата, Позвънете ООД ще генерира автоматично нова на регистрираната от потребителя електронна поща;

- Позвънете ООД не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка;

- приемайки настоящите ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ, регистрираните потребители се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от Позвънете ООД по електронен път, в случай на поискана доставка на стока или услуга, и при необходимост от помощ от служител на Позвънете ООД.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЗВЪНЕТЕ ООД

- да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява създадените потребителски имена и пароли, или друга персонална информация, предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на действащите нормативни разпоредби;

- Позвънете ООД си запазва правото да използва IP адресите на потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури, или за да се спазят настоящите ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ;

- Позвънете ООД има право да прекрати едностранно и без предизвестие, достъпа до предоставените услуги, ако потребителят с действията си накърнява доброто име на Позвънете ООД; използва текстове с нецензурно или обидно съдържание; прокламира и разпространява религиозни, верски и/или политически идеи; при установена некоректност на данните, представени от потребителя, нарушава действащото законодателство в Република България, международните актове или застрашава работоспособността на програмните и технически средства, чрез които се предоставят услугите;

- В случай, че са налице неправомерни действия по тази точка, Позвънете ООД има право да използва всички технологични и законови мерки за откриване на нарушителите и осведомяване на компетентните органи.

- В случай на неправомерни действия по предходната точка от настоящите правила, и при поискване от компетентните органи по реда, предвиден в действащите нормативни разпоредби на Република България, Позвънете ООД има правото да предоставя цялата налична информация за действията и самоличността на потребителя.

 

ВАЖНО:

Фирмите за недвижими имоти и лицата извършващи посредническа дейност, нямат право да подават обяви за имоти, използвайки фирмен профил или профил на частно лице. Обяви за недвижима собственост могат да се подават от посредници, единствено от профил на АГЕНЦИЯ. При установяване на нередност или злоупотреба с публикуването на фирмени обяви от името на частно лице, администраторите на сайта имат правото да премахнат некоректните оферти без изрично предупреждения на потребителя.

 4. ОТГОВОРНОСТ ЗА ИНФОРМАЦИЯТА

Позвънете ООД не носи отговорност в следните случаи:

- при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други оператори в интернет или на телекомуникационните връзки в и/или извън страната, потребител не може да ползва частично или напълно възможностите на предоставените услуги;

- при загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на потребителя, в резултат от ползване на услугите от негова страна, както и за невъзможността да се ползват услугите;

- за неспособност на потребителя да ползва всяка една отделна услуга;

- при претенции от трети лица срещу потребителя, свързани с ползването на услугите.

- Позвънете ООД не е страна, нито е посредник в сделките между потребителите на платформата www.pozvanete.bg, не гарантира, че потребителите са пълнолетни и дееспособни лица и не носи отговорност за изпълнението на поетите от тях задължения към други потребители и трети страни, или за нарушаване от тяхна страна на права на трети лица.

- законността, качеството или безопасността на артикулите и услугите, предлагани от потребители, нито за точността или верността на информацията, предоставяна от потребителите.

 5. БЕЗОПАСНОСТ

- Цялата информация, която събираме, е защитена с разумни технически средства и процедури за сигурност, за да се предотврати неразрешен достъп или използване на личните данни на потребителите

6. ДРУГИ

- Позвънете ООД има право да променя технологията и дизайна на предоставяните услуги без предварително известяване.

- Относно съдържанието на всички реклами, фигуриращи в страницата, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.

 

II. Забранено е публикуването на обяви в www.pozvanete.bg,

които се отнасят до някоя от изброените точки:

- Цигари, тютюн и тютюневи изделия, електронни цигари и консумативи, алкохолни напитки и отпадъци от тютюн. Във връзка с промените в чл. 99, ал. 6, от Закона за акцизите и данъчните складове, се забранява публикуването на обяви и съобщения в www.pozvanete.bg, чрез които се предлагат горепосочените артикули.
- Забранява се продажбата на джибри и други ферментирали плодови материали, предназначени за производство на алкохолни напитки. Както и продажбата и отдаването под наем на малки обекти за дестилиране на алкохол (вкл. казани за варене на ракия), ако продавачът не предостави удостоверение за регистрация на обекта.
- Магистърски и бакалавърски теми, дипломни работи, есета, реферати и други от подобен вид, както и услуги свързани с писането на такива работи.
- Дипломи за завършено образование или курсове (включително шофьорски).
- Обяви за работа през интернет.
- Огнестрелни оръжия, части за такива оръжия, и муниции, чието притежание или търговия изискват притежаването на разрешително.
- SIM карти за мобилни телефони.
- Софтуер за премахване заключвания на SIM карта на мобилни телефони.
- Предлагане на услуги за отключване на мобилни телефони, мобилни устройства, лаптопи и други подобни.с
- Лекарствени средства.
- Опасни химически субстанции.
- Психотропни субстанции, упойващи средства, наркотици и техни заместители.
- Музика, филми, софтуер и други стоки или материали, които нарушават авторски права.
- Експлозиви и пиротехнически материали.
- Човешки и животински тъкани и органи. Изключение са човешката коса и продукти от животинска кожа и козина, при положение, че не са забранени за продажба от закона.
- Регистрационни талони и регистрационни номера за МПС, предлагани без превозните средства, за които се отнасят.
- Лични данни или списъци с e-mail адреси.
- Софтуер, съдържащ компютърни вируси или други вредни елементи.
- Софтуер, който позволява събирането на информация от компютърни потребители без тяхното знание.
- Софтуер и устройства, използвани за премахване на блокирания и пароли от персонални компютри и лаптопи, твърди дискове и други информационни носители.
- Автомобилни обслужващи програми (EPC, ETK, ETKA, TIS, ELSA и др.).
- Билети за каквито и да събития, които се продават над номиналната стойност, посочена в билета. Билети, на които няма обявена номинална стойност могат да се продават, само при положение, че Потребителят представи доказателство за цената на билета и го продава на нея или на по-ниска цена.
- Свастики и нацистки символи.
- Забранява се продажбата на кожи от кучета и котки.

 

Администраторът на сайта си запазва правото да премахва тези обяви, без предварително да информира потребителя, който ги е публикувал.

 

 III. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЛИЦАТА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, от 27.04.2016 г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните данни, и относно свободното движение на такива данни , и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) ще започне да се прилага от 25.05.2018 г. В изпълнение на задълженията си като Администратор на лични данни, с настоящото Позвънете ООД Ви предоставя информация във връзка с обработването на лични данни.

 

Информация относно Администратора на лични данни

 1. Наименование " Позвънете" ООД
 2. ЕИК/БУЛСТАТ: 203434242
 3. Седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. "Сливница" № 70, ет. 3, ап. 8
 4. Адрес за упражняване на дейността: гр. Варна, бул. "Сливница" № 70, ет. 3, ап. 8
 5. Данни за кореспонденция: гр. Варна, бул. "Сливница" № 70, ет. 3, ап. 8
 6. E-mail: dpo@pozvanete.bg
 7. Телефон: 052/601541
 8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 415243, от 01.06.2015 г.

 

Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни

 1. Email: dpo@pozvanete.bg

 

Информация относно компетентния надзорен орган

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон: 02/9153518
 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

 1. СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

- Позвънете ООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка със създаването на потребителски акаунт, въз основа на изрично получено съгласие от Вас като потребител - Когато потребителите създават собствен профил в нашия сайт, ние изискваме от тях валиден имейл и парола. Потребителите могат да се свързват един с друг чрез техните профили. Всяка информация, която потребителите публикуват публично, е достъпна в профилите им на тяхна отговорност.

 2. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ ПРИ СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

2.1) Позвънете ООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с:

 • използването на нашите услуги в Сайта
 • създаване на профил;
 • счетоводни цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, препоръки за подобряване на използването на Сайта и др.;
 • предоставяне на техническа поддръжка;
 • съобщения за нередности.

2.2) Позвънете ООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • свеждане до минимум на събираните данни;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • поверителност при обработването на личните данни.

 

3. ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЪБИРА, ОБРАБОТВА И СЪХРАНЯВА ПОЗВЪНЕТЕ ООД

3.1) Позвънете ООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:

- Регистрация на потребител в Сайта – целта на тази операция е създаване на профил, чрез който Потребителят да използва услугите на Сайта.

- Изпращане на информационни съобщения (За потвърждаване на регистрация; За изтичаща/и обява/и; При получаване на лично съобщение от друг потребител в Сайта)

 

3.2) Позвънете ООД обработва следните категории лични данни и информация, за следните цели и на следните основания:

3.2.1) Данни - E-mail

 • Цел, за която се събират данните:

- Регистрация на потребител;

-  Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено.

 • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в Сайта, Вие се съгласявате Позвънете ООД да обработва Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

 

3.2.2) Допълнителни данни, предоставяни от Вас – Ако желаете да допълните Вашия профил, можете да попълните в него своите имена

 • Цел, за която се събират данните: Допълване на информация за потребителя в потребителския му акаунт.
 • Основания за обработка на данните: С приемането на общите условия и регистрация в Сайта, Вие се съгласявате Позвънете ООД да обработва Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

 

3.2.3) Други данни, които Позвънете ООД обработва – При влизане във Вашия профил, Позвънете ООД събира данни за използвания IP адрес.

 • Цел, за която се събират данните: Позвънете ООД може да разкрие и предостави Вашата лична информация съобразно приложимото право, ако съд или административен орган нареди или изиска това, или ако предоставянето на личните данни е свързано с изпълнение на законово задължение на Позвънете ООД.
  • Основания за обработка на данните: С приемането на общите условия и регистрация в Сайта, Вие се съгласявате Позвънете ООД да обработва Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

 

3.2.4) Ваши данни за издаване на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура, следва да предоставите своя единен граждански номер (ЕГН).

 • Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за направено плащане, при използването на услугите в Сайта.
 • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в Сайта, Вие се съгласявате Позвънете ООД да обработва Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

 

3.3) Позвънете ООД не събира лични данни, които:

 • разкриват раса или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения
 • разкриват членство в организации на политически партии, асоциации с религиозни, философски, политически или синдикални цели;
 • се отнасят до здравето, сексуалния живот или човешкия геном.

 

3.4) Позвънете ООД не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

 

4. СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

4.1) Позвънете ООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в Сайта. След изтичането на този срок, Позвънете ООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни в най-кратък срок.

4.2) Позвънете ООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.  

 

5. ВАШИТЕ ПРАВА ПРИ СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЕНИЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

5.1) Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

- Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Позвънете ООД, за конкретна или за всички цели на обработване, Вие може по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез изпратено искане в свободен текст на dpo@pozvanete.bg или чрез формата за контакт във Вашия профил (Връзка с отговорника за личните данни), като е нужно да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните – искането трябва да бъде изпратено от e-mail-а, с който е направена регистрацията, както и да запишете потребителското име.

- С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.

 

5.2) Право на достъп

- Имате право да изискате и получите от Позвънете ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

- Имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

 

5.3) Право на коригиране или попълване

- Всеки потребител има възможност да коригира или допълва личните си данни в профила, директно през неговия профил в Сайта, или с отправяне на искане до Позвънете ООД на e-mail dpo@pozvanete.bg (или чрез формата за контакт във Вашия профил "Връзка с отговорника за личните данни").

 

6. ПРАВО НА ИЗТРИВАНЕ („ПРАВОТО ДА БЪДЕШ ЗАБРАВЕН“)

6.1) Вие имате правото да поискате от Позвънете ООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Позвънете ООД има задължението да ги изтрие в кратък срок, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

- личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;

- Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

- Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

- личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

 

 6.2) Позвънете ООД не се задължава да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

- за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

- за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора;

- по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

- за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;

- за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 

6.3) За да упражните правото си на „забравяне“, е нужно да подадете искане в свободен текст, с писмо изпратено от e-mail-а, с който сте регистриран в Сайта. Също и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като предоставите потребителското име, с което сте регистриран в Сайта.

 

6.4) Позвънете ООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

 

 7. ВАШИТЕ ПРАВА ПРИ НАРУШЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

- Ако Позвънете ООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние ще Ви уведомим в най-кратък срок за нарушението, както и за мерките, които са предприети.

 

8. ДРУГИ

- В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02/9153518

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Сайт: www.cpdp.bg

 

 IV. "БИСКВИТКИ" (cookies)

 • Какво са Бисквитките?
  Това е пакет информация, под формата на малък по размер файл,  изпратен от уеб сървър към Вашия Интернет браузър, а след това връщани от браузъра всеки път, когато той получи достъп до същия този сървър.

 

 • Съдържание и предназначение на бисквитките
  „Бисквитките“ могат да съдържат произволна информация, избрана от сървъра, и се използват да поддържат състоянието на HTTP транзакциите, които иначе са „без състояние“. Обикновено те се използват за удостоверяване на самоличността на регистриран потребител на даден уебсайт, като част от процеса на влизане или първоначална регистрация в сайта, като от потребителя не се изисква ново въвеждане на потребителско име и парола при всеки следващ достъп до този сайт.
  Други използват бисквитките за поддържане на „пазарска кошница“ за избрани стоки за купуване от даден сайт по време на една сесия, за персонализация на сайт, и за проследяване на достъпа на отделни потребители до даден сайт, за системи за оценяване на съдържанито от потребителите и т.н.
   
 • Колко време стои бисквитката записана на компютъра ми?
  По принцип дадена „бисквитка“ остава записана в компютъра на потребителя за използване при следваща сесия, но това не е задължително - тя може също така да се използва само в рамките на една сесия и да бъде изтрита в края на сесията. Бисквитките може да бъдат изтрити и от потребителя по всяко време.

 

 • Какво идентифицират бисквитките?
  Ако на даден компютър се използва повече от един браузър, всеки си има отделно пространство за съхранение на „бисквитки“. „Бисквитките“ не идентифицират дадено лице, а комбинация от компютър и уеб браузър. Следователно, едно лице, което използва няколко браузъра и/или компютъра има отделен набор от „бисквитки“ за всяка комбинация компютър – браузър. От друга страна, „бисквитките“ не правят разлика между множество потребители, споделящи един и същ компютър и браузър, освен ако те не използват различни потребителски акаунти.

 

 • Какво да направите, ако не желаете да бъдат инсталирани „бисквитки“ на Вашия компютър?
  Ако предпочитате, е възможно да се блокират някои или всички „бисквитки“ или дори да се премахнат „бисквитките“, които вече са поставени на Вашето устройство, но трябва да сте наясно, че може да загубите някои функционални възможности. За да направите това, трябва да промените настройките за поверителност на вашия браузър.  

 

 • Позволяване или забраняване на бисквитките от настройките на браузъра:

Почти всеки браузър може да позволи или да забрани използването на „бисквитки“чрез настройка. По-долу сме дали информация за някои от най широко използваните браузъри.

 

 • За Microsoft Internet Explorer:

- Tools > Internet Options > Privacy Tab

- Използвайте плъзгача, за да зададете опциите, или използвайте допълнителните опции (Advanced...)

 

 • За Mozilla:

- Tools > Cookie Manager ИЛИ

- Edit > Preferences > Privacy & Security

- Задайте опции в точка Cookies

- Cookie Sites позволява настройки по домейни: Block/Session/Allow

- Stored Cookies отваря прозорец за управление на „бисквитки“, в който се показват подробности за съхранените бисквитки, като има възможност да се изтриват или блокират

 

 • За Operа

- Opera > Settings > Preferences… ИЛИ

- Ctrl + F12

- Advanced > Cookies

- Accept cookies - използването на бисквитки позволено. Стойността е зададена по подразбиране.

- Accept only cookies from the site I visit - позволяване използването на бисквитки само от сайта, който сте посетили.

- Never accept cookies - забранено използването на бисквитки.

- Delete new cookies when exiting Opera - изтриване на новите бисквитки след затварянето на браузъра. Ако сте посетили даден нов сайт, който запазва информация в бисквитките, след затварянето на браузъра, новосъздадените бисквитки автоматично се трият.

- Ask me before accepting cookies - браузърът пита потребителя, дали иска да/не използва бисквитки при нужда.

- Manage Cookies - организиране на бисквитките.

 

 • За Google Chrome:

- Опции  > Разширени настройки

- Поверителност  > Настройки на съдържанието > "Бисквитки"

- Да се разреши задаването на локални данни (препоръчително) - стойността е зададена по подразбиране.

- Разрешаване на задаването на локалните данни само за текущата сесия.

- Задаването на данни от сайтове да се блокира изцяло.

- Да се блокира задаването на „бисквитки“ на трети страни - да/не

- „Бисквитките“ и другите данни за сайтове и приставки да се изчистват, когато затварям браузъра си - да/не

 

 • Промени в политиката за бисквитките

Всички евентуални бъдещи промени в нашата Политика за бисквитки ще бъдат публикувани на тази страница.

*Последна актуализация 23.05.2018 г.